Suffer

10 tekstów – auto­rem jest Suf­fer.

***

Pat­rzysz na mnie
już nie wiem czy Twe oczy
są złe, zmar­twione czy zniechęcone
Ale po­daj mi rękę
za­ciśnij moją i chodź;
Spójrz
Nasza dro­ga się zaczy­na,
a śmierć podąża naszy­mi śladami
cze­kając na czy­jeś potknięcie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 października 2016, 12:53

***

A o miłości chcę pisać
lekko
zam­roczo­na wy­myślnym i miodowym
zle­pem ciężkich dla ser­ca słów 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 września 2015, 15:24

Wszys­tko wokół mi smutnieje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 sierpnia 2014, 03:18

* * *

Bo to jest tak.
Cza­sami pat­rzysz, czu­jesz to ciepło.
Drżenie, w oko­licach żeber.
Cza­sami myślisz, nie dowierzasz.
Cze­kasz, niech ktoś uratuje.
Co­kol­wiek z te­go co zostało.
Z Ciebie, Twoich dłoni, Twoich zim­nych ust,
Trud­nych myśli, z cza­sowo og­ra­niczo­nej miłości.
Myślisz: Nie, nie uda się.
Nikomu. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 sierpnia 2014, 06:58

(Auto)Destrukcja

"Więc od te­raz Ty jes­teś mo­ja, a ja jes­tem Twój"
I skłamał, po raz pier­wszy, pat­rząc w Jej oczy.
Pat­rzał tak szczerze, któż by się spodziewał.
Lecz nie znał konsekwencji,
nie wie­dział, nie rozumiał
że właśnie ko­goś zniszczył. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 lipca 2014, 03:04

* * *

Szu­kam Cię na ulicach.
Two­jej twarzy pośród tłumu.
Znów smut­na wra­cam do domu.
I ma­kijaż w po­duszkę wycieram.

Bo­li tak bar­dzo, że za­kończyć bym mogła.
Ale nie chce być w świecie, gdzie nie ma Ciebie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 czerwca 2014, 16:50

* * *

I czu­je się jak­by zam­knięta w ja­kiejś wol­nej czasoprzestrzeni.
Spo­wol­niona. Za ok­nem zmienia się tyl­ko słońce z księżycem, a ja? W bez­ruchu swych słabych uczuć trwam. Tracę ciepło, niknę. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 czerwca 2014, 00:02

* * *

I zasnąć. I nie czuć nic. I odejść. I nie być. Bo tak zaw­sze łat­wiej jest.
Uciec w miej­sce gdzie nikt nie po­wie mi ''Nie''.
Gdzie miłość jest le­kiem, gdzie chro­ni przed deszczem.
Deszczem łez, które pa­dają na Two­je rzęsy.
Do­tyk nie parzy, łagodzi obrażenia.
Gdzie znaczysz coś więcej niż wczo­raj­szy dzień 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2014, 16:22

Koniec

Puść moją dłoń, nie mu­sisz jej trzymać
nie pil­nuj mnie
nie musisz
ja i tak za Tobą podążam

każdego
okropnego
dnia

a nocą otu­lasz mnie swym szalem
i szepczesz,
te wszystkie
słod­ko gorzkie
słowa

boję się
nie o siebie
lecz o Ciebie

zni­kając, macham os­tatni raz
wy­cierasz chus­teczką łzę
już wiemy
że to koniec... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 czerwca 2014, 00:42

Bez tytułu

Stru­mienie łez nie do zat­rzy­mania, spływają mi po policzkach.
Echo sa­mot­ności od­bi­jające się od moich czte­rech ścian, wbi­ja się jak os­trze, prze­bijając mo­je kruche ser­ce na wy­lot.
Ból przeszy­wający moją duszę, roz­ry­wający ją na mi­liar­dy ka­wałków, spra­wia, że się gubię.
Za­gubiona wśród natłoku włas­nych myśli, za­gubiona we włas­nym świecie;
Kroczę po cien­kiej li­nii życia, szu­kając sen­su włas­nej egzystencji. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 października 2013, 02:47

Suffer

Suffer

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 września 2015, 22:02Bromba sko­men­to­wał tek­st ***

18 września 2015, 15:24Suffer do­dał no­wy tek­st ***

9 sierpnia 2014, 02:15Suffer sko­men­to­wał tek­st I czu­je się jak­by [...]

8 sierpnia 2014, 23:35mydreams sko­men­to­wał tek­st I czu­je się jak­by [...]

8 sierpnia 2014, 03:18Suffer do­dał no­wy tek­st Wszystko wokół mi smut­nieje.  

5 sierpnia 2014, 06:58Suffer do­dał no­wy tek­st Bo to jest tak. Cza­sami [...]

21 lipca 2014, 03:04Suffer do­dał no­wy tek­st (Auto)Destrukcja

15 czerwca 2014, 16:50Suffer do­dał no­wy tek­st Szukam Cię na uli­cach. Two­jej [...]

14 czerwca 2014, 00:02Suffer do­dał no­wy tek­st I czu­je się jak­by [...]

13 czerwca 2014, 19:36RozaR sko­men­to­wał tek­st I zasnąć. I nie [...]